ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 09:00 น.

เมื่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 09:00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี