ประชุมการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดประชุมการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา

3.1 เกณฑ์การรับนักศึกษา

3.2 กำหนดการรับสมัคร

3.3 โปรแกรมการรับสมัคร

3.4 การประมวลผลการสอบ

3.5 การออกข้อสอบประมวลความรู้กรณีผู้สมัครวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือ เทียบเท่า

3.6 การจัดทำคู่มือรับสมัคร

3.7 การกำหนดค่าสมัคร

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ