ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                                                           

ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

**************************************

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑           รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1) โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๙

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายไพศาล นาคกราย

๒) โครงการวิจัย “ศักยภาพของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนที่สำเร็จการศึกษาด้วยระบบสหกิจศึกษา”

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศรุ่นที่ 5”

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๕) โครงการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(Work Integrated Learning : WIL) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระที่ ๓.๒           รายงานงบประมาณคงเหลือเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

วาระที่ 3.๓           การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทยสำหรับสถาบันการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1            การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 256๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาระที่ 4.2            โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑๐

 

ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)