กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2560 (ปกติ)

1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 (กศ.บท.)

graduation-request-1-60