สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 29 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ ห้องผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี