สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 ระดับสำนัก วันที่ 28 ส.ค. 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 ระดับสำนัก ณ ห้อง วิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์