ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560