สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 18-20 ส.ค. 60

วันที่ 18-20 ส.ค. 60

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 


งานสหกิจศึกษา

            S__7684170

            S__7684168

แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่

            S__7684169

ระบบรับสมัครนักศึกษา TCAS

            S__7684171

รายวิชาการศึกษาทั่วไป

            S__13353017