ประชุมการรับนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมการรับนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา