ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระการประชุม

       วาระที่ 1 วาระแจ้งเพื่อทราบ

                   1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                   1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี 2560

       วาระที่ 2 วาระรับรองรายงานการประชุม

                      ไม่มี

       วาระที่ 3 วาระสืบเนื่อง

                      ไม่มี

       วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา

                   4.1 (ร่าง) รานงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560

                   4.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

       วาระที่ 5 วาระอื่นๆ


ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์         ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 2. รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล                    ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
 3. ผศ.ดร.วิชิต สุขทร                             ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
 4. นายสุทัน มุมแดง                               ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
 5. ผศ.กาญจนา เผือกคง                       รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 6. อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์                     รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 7. ดร.ธัญญา  กาศรุณ                           รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 8. ดร.พรทิพย์ วิมลทรง                         รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 9. นางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์             ตัวแทนบุคลากร
 10. นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา          ตัวแทนบุคลากร
 11. นางอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์                        ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม                                                                                                                             วิชาการและงานทะเบียนฯ
 12. นายณรงค์ ด้วงทองกุล                     นักวิชาการศึกษา