โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ที่ ขนอม ซันไรส์บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้จัดโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โดยมีวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย 

ที่ ขนอม ซันไรส์บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช

มรส.มุ่งเป้าผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศชาติ เน้นย้ำอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ความรู้ควบคู่คุณธรรม สร้างจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ แนวทางการใช้ชีวิต ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์บีช รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน ผศ. ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในการเปิดโครงการ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่า การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ได้บัณฑิตดังกล่าวคือ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลนักศึกษาที่ใกล้ชิดนักศึกษามากที่สุด และยังเป็นผู้ที่สร้างความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้กระจ่างชัดกับนักศึกษาจนเกิดผลปฏิบัติที่บังเกิดผลดีต่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีศักยภาพในประเทศ

ผศ. ดร.ณรงค์ กล่าวต่อว่า อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่าการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็น หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง กำกับดูแลตนเองในด้าน วิชาการ ปฏิบัติตนได้เหมาะสมในทุกสถานที่และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างสันติ