รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560


สาขาวิชาที่รับเพิ่มเติม ศูนย์สุราษฎร์ธานี


202       เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า (ปวส.)          20 คน


301       ธุรกิจเกษตร (ม.6)                                       20 คน


302       ธุรกิจอาหาร (ม.6)                                       20 คน


307       การเงินการธนาคาร (ม.6)                            31 คน


311        การบัญชี (ม.6)                                            20 คน


315       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)                             20 คน


317       การบัญชี (ปวส.)                                           10 คน


สาขาวิชาที่รับเพิ่มเติม ศูนย์เกาะสมุย

501      นิติศาสตร์                                                        30 คน


ค่าสมัคร 300 บาท

ผู้สมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560 – 4 ส.ค. 2560

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตึก 9 ชั้น


เอกสารที่ใช้ในการสมัครและรายงานตัว

        รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                      2 รูป

        สำเนาบัตรประชาชน                                         1 ฉบับ

        สำเนาทะเบียนบ้าน                                           1 ฉบับ

        สำเนาใบรายงานตัว ฉบับสำเร็จการศึกษา          2 ฉบับ

        ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประมาณ 12,000 – 15,500 บาท