โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) และประกาศผลการตัดสินการประกวด

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice)

ห้องวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 


ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Best Practice


แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

best-practice