โครงการอบรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน Research-Based Learning วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน Research-Based Learning

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

1312813346_microsoft_office_-_powerpoint_2007การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning : RBL)

1312813346_microsoft_office_-_powerpoint_2007วิจัย (Research) กับการจัดการเรียนการสอนประสบการณ์และมุมมองวิธีวิจัยและปฏิบัติการวิจัย

pdf-icon แนวทางการดำเนินงานของ มรภ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

เอกสารประกอบการทำ workshop

pdf-icon SRU Journal

pdf-icon Collaborative Learning Through Flipped Classroom to Promote

pdf-icon SRU

pdf-icon SRU-1

pdf-icon SRU-2


บรรยายโดยวิทยากร

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

IMG_2419

ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

IMG_2467

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร