รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2560

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554

pdf-icon GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

pdf-icon GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

pdf-icon GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

pdf-icon GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้

pdf-icon GED2001 : พุทธทาสศึกษา

pdf-icon GED2002 : ปรัชญากับชีวิต

pdf-icon GED2003 : การพัฒนาตน

pdf-icon GED2004 : สุนทรียศาสตร์

pdf-icon GED3001 : วิถีโลก

pdf-icon GED3002 : วิถีไทย

pdf-icon GED3003 : กฎหมายกับสังคม

pdf-icon GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

pdf-icon GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ

pdf-icon GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต


มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

pdf-icon GELA101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

pdf-icon GELA102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

pdf-icon GELA103 : ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ

pdf-icon GEHU101 : ความงดงามของชีวิต

pdf-icon GEHU102 : ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา

pdf-icon GESO101 : พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก

pdf-icon GESO102 : วิถีชีวิตกับสังคม

pdf-icon GESC101 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

pdf-icon GESC102 : การพัฒนาการคิด

pdf-icon GESC103 : สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต