โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14-15 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 
ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่องการใช้งาน Microsoft Office และ โปรแกรม SPSS
ห้องคอม 1 อาคารทีปังกรณรัศมีโชติ