โครงการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วันที่ 15 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี