ประกาศให้นักศึกษา กลุ่มเรียน 59075.121 คอมฯธุรกิจ 59076.122 คอมฯธุรกิจ 59077.123 คอมฯธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรายวิชา MBC0502 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี และ นักศึกษา กล่มเรียน 59089.181 บัญชี 59090.182 บัญชี 59091.183 บัญชี ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชา MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ประกาศให้นักศึกษา กลุ่มเรียน
59075.121 คอมฯธุรกิจ
59076.122 คอมฯธุรกิจ
59077.123 คอมฯธุรกิจ
ลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรายวิชา
MBC0502 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ประกาศให้นักศึกษา กล่มเรียน
59089.181 บัญชี
59090.182 บัญชี
59091.183 บัญชี
ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชา
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ