ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอถอนรายวิชาของผู้สมทบเรียนเนื่องจากเป็นรายวิชาของกลุ่มเรียนหลัก ไม่เปิดให้สมทบ ดังรายวิชาต่อไปนี้ ประจำปีการศึกษา 1/2560

วิชา ITR0006-562 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ SEC N03

 1. 5616072001385 นางสาวมัณยาภา รัตนภักดี    

      2. 5707013001217 นางสาวนัฐชนา นาคเวช

      3. 5712092001131 นางสาวญาณิศา เกตุสิงห์

     4. 5712092001210 นางสาวใจทิพย์ อ้อยทอง

     5. 5712092001212 นางสาวชื่นกมล ศรีบุรุษ

     6. 5712092001222 นายธีระศักดิ์ นิราภัย

     7. 5712092001236 นายวีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์

     8. 5712092001248 นายอภิชัย อ่อนสุวรรณ

     9. 5712108001304 นางสาวเกษราภรณ์ มหาชัย

   10. 5712108001326 นางสาววนิดา ห้องแซง

   11. 5716072001156 นางสาวกุหลาบ ธรรมดา

   12. 5716072001844 นางสาวสุนันทา นราภัย

   13. 5716072001853 นางสาวอุทัยทิพย์ ทองเดช

   14. 5804059001112 นางสาวซูเฟียร์ หะมาดุลลาห์

   15. 5807003001304 นายจักรพันธ์ ศักดิ์ชุมพล

   16. 5807003001334 นายภาณิน ชุมสุวรรณ


วิชา ITR0201-56 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย SEC N05

      1. 5707032001112 นายณัฎพงศ์ จันทร

      2. 5707032001122 นายปริวัฒน์ ราชเดิม

      3. 5707032001142 นายสุรพงษ์ รักษาราช

      4. 5712092001104 นายกิตติพงษ์ คงศรี

      5. 5712092001134 นางสาววรัญญา พรมมิจิตร์

      6. 5712092001135 นางสาววราภรณ์ ไทยสุภาพ

      7. 5712092001141 นางสาวสุธิดา บุญพร้อม

      8. 5712092001142 นางสาวสุนันทา ชัยศิริ

      9. 5712092001143 นางสาวสุพัตรา อินหนองทะ

     10. 5712092001145 นางสาวสุวิมล เชิญสภา

     11. 5712092001147 นางสาวอรชร ทับเมือง

     12. 5712092001151 นางสาวอารีรักษ์ พิมลรัตนกานต์

     13. 5712108001125 นายปิยพงศ์ ช่วยแก้ว

     14. 5716072001131 นายภูวไนย ซั่นกุล

     15. 5716072001146 นายศุภชัย กับสิว

     16. 5804021001150 นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองแป้น


วิชา ITR0001-56 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ SEC N04

 1. 5712092001202 นางสาวกมลพร วงศ์กิจพิมาน
 2. 5712092001233 นางสาวณัฐกฤตา ดวงทิพย์
 3. 5712092001242 นางสาวพิชญาภัค แป้นชุม
 4. 5712092001243 นางสาวสุพรรษา ป่องลม
 5. 5712092001245 นางสาวสุภาวัลย์ นาคขวัญ
 6. 5712092001246 นางสาวสุวิชาดา ทองโอ
 7. 5712092001249 นางสาวอภิฤดี พัฒสิน
 8. 5712108001310 นางสาวดวงสุรีย์ พรหมจันทร์
 9. 5712108001314 นางสาวนันท์ซิตา โภคากร
 10. 5712108001330 นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
 11. 5716072001103 นางสาวกัลยาณี บุญรักษ์
 12. 5716072001117 นางทิพย์วัลย์ ยมจันทร์
 13. 5716072001126 นางสาวพรศิริ เพ็ชรเกตุ
 14. 5804028001224 นางสาวปาจารีย์ ขวัญราช
 15. 5804028001227 นายภานุพงษ์ นาครบุรินทร์
 16. 5804028001244 นางสาวแพรพิไล บุญช่วยแก้ว

วิชา GED1004-54 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ SEC N45

       1. 5607054001026 นางสาววริษา มีบุญมาก

       2. 5612099001179 นายอภิชัย แซ่ลิ้ม

       3. 5612103001164 นางสาวศุภธวดี ชื่นชม

       4. 5612103001175 นางสาววิยะดา ศรีรักษ์

       5. 5612103001199 นางสาวปัทมาวรรณ นินเพชรแสนเจริญ

       6. 5616072001365 นายณัฐวุฒิ ดาวกระจาย

       7. 5616072001526 นางสาวไพลิน ชูสกุล

       8. 5704114001105 นายเจษฎา เพชรประพันธ์

       9. 5704114001109 นางสาวธิดารัตน์ ลาวอุบล

      10.5704114001114 นางสาวภาวิณี ยศฐา

      11. 5704114001121 นางสาวศิริวรรณ มากสี

      12. 5704114001124 นางสาวอภิชญา ทวีชัย

      13. 5707003001107 นางสาวจงกลณี สีเล

      14. 5707003001109 นางสาวชญานนท์ ถาวรพร

      15. 5707003001116 นายทีม เกิดสมบัติ

      16. 5707003001120 นายธนากร สกุลแพทย์

      17. 5707003001123 นายธีรพงศ์ นาคทองกุล

      18. 5707003001138 นายวิชญ์พล วงศ์วัฒนดิลก

      19. 5707003001140 นางสาวศิรินภา อินทร์กรูด

      20. 5707003001147 นางสาวสาวิตรี ศรีรัตน์ 

      21. 5707003001149 นางสาวสุภัชญา หน่อทอง

      22. 5707003001157 นายเอกรัตน์ ขุทรานนท์

     23. 5707003001305 นางสาวกัลญาณี พรหมเพชร

     24. 5707003001327 นางสาวเปรมญาดา ชูประเสริฐ

     25. 5707053001111 นางสาวชนาภา ทับทิมดง

     26. 5707053001123 นางสาวปัญญาพร บุญฤทธิ์

     27. 5712526001243 นายศิวกร เพ็งรัตน์

     28. 5715071001205 นายชโลธร คงช่วย

     29. 5716072001125 นางสาวพรรทิรา เอี่ยมนิล

     30. 5716072001312 นายทรรษภูมิ อะตะราใจ

     31. 5716072001330 นางสาววทันยา แพเกิด

     32. 5716072001404 นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย

     33. 5716072001409 นางสาวชลิตา มีแก้ว

     34. 5716072001412 นายณัฐชนน แก้วเนียม

     35. 5716072001415 นางสาวณัฐธิดา เรืองฤทธิ์สุทธิรักษ์

     36. 5716072001419 นางสาวนัฐริกา เหล็กเพชร

     37. 5716072001421 นางสาวปาริชาต สอนจบ

     38. 5716072001434 นางสาววลีวรรณ แก้วบังทอง

     39. 5716072001443 นายสิริชัย บางเดือนกิจ

     40. 5716072001450 นางสาวอณุธิดา รอดศรีนาค

     41. 5716072001456 นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์สวัสดิ์

     42. 5722043001119 นางสาวปนัดดา บัวเพ็ชร

     43. 5722043001129 นางสาวรัชดาภรณ์ แสงเดช

     44. 5722043001131 นางสาววรรณวิษา ขาวนาวา

     45. 5722043001136 นางสาวสุทธิลักษณ์ สรรพา

     46. 5722043001142 นางสาวอรอนงค์ กิ้มฉาย