ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาระบบ Clearing house ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาระบบ Clearing house ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ห้อง MSC7 คณะวิทยาการจัดการ

ให้กับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี