ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยายเรื่องระบบบริการการศึกษา โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 

แนะนำระบบบริการศึกษา โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน