โครงการดูงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการใช้สหกิจศึกษาในหลักสูตร วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60

ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้จัดโครงการดูงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการรับ

นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการใช้สหกิจศึกษาในหลักสูตร

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               1. งานประชาสัมพันธ์

               2. งานรับเข้านักศึกษา

               3. งานทะเบียนและประมวลผล

               4. งานหลักสูตรและการใช้สหกิจศึกษา