โครงการการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26-28 พ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค. 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 (Km สำนักฯ)
ที่โรงแรมนคราลองบีช รีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่