ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้มีการจัดการประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ 

ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

             1.1 สถิติการคงอยู่ของนักศึกษา

             1.2 การลงทะเบียนล่าช้า

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

             2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและการติดตามผลการประชุม

             3.1 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2558

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

             4.1 การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

             4.2 การมุ่งเน้นการจัดสหกิจศึกษาในหลักสูตร

             4.3 การนำส่ง มคอ.3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560 มคอ.5-6 ภาคเรียนที่ 2/2559 และ มคอ.7 ปีการศึกษา 2559

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

             5.1 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM ประจำปีงบประมาณ 2561