ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนกันยายน 2559

ใส่ชื่อ      :  เช่น สมศักดิ์  
  

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2559 และสามารถรับ transcript ได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่มารับ transcript เท่านั้น) และให้นำรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว 1 รูป 2 นิ้ว 1 รูป มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักฐานที่ใช้ในการมารับ transcript

  1. ให้ผู้มารับนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน ที่แสดงตัวตน
  2. กรณีที่เจ้าตัวไม่สามารถมารับเองได้ ต้องทำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายื่น
  3. ใบปัจฉิมนิเทศ
  4. ใบรายงานกิจกรรมที่พิมพ์จาก ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th และผ่านกองพัฒนานักศึกษา เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ